ÁSZF és Adatvédelmi Nyilatkozat

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Nyelvvizsgaguru Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.dontpanicangol.com honlapon keresztül nyújtott „Don’t Panic Angol” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

 1. A Szolgáltatást nyújtó:

Név: Nyelvvizsgaguru Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2030 Érd, Olvasztár utca 3/a

Cégjegyzékszám: 01-09-198019

Statisztikai számjel: 25070615-8559-113-01

Adószám: 25070615-1-43

Email cím: info@dontpanicangol.com

Bankszámlaszám (IBAN):  HU47 1040 1196 5052 6768 8580 1009

Swift/BIC kód: OKHBHUHB

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „Don’t Panic Angol” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható angol nyelvtanulási ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse az online angol nyelvtanulás legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok saját tevékenységük során felhasználva angol nyelvismereti növekedést érhetnek el.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online nyelvtanulással kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Nyelvvizsgaguru Korlátolt Felelősségű Társaság, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az online angol nyelvtanulással kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti. Az egyéb szolgáltatások kizárólagos nyújtója a Nyelvvizsgaguru Korlátolt Felelősségű Társaság.

Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a Nyelvvizsgaguru Kft. egyetemlegesen felelős.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.dontpanicangol.com weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

     

 

6. A megbízási díj teljesítése

A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

Megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg. A szerződés a megrendelő űrlap kitöltésével és a „megrendelem” vagy a “bejelentkezem” gombra kattintással jön létre.

A szerződést a Nyelvvizsgaguru Kft.-vel kötöd meg. 2030, Érd Olvasztár utca 3/a

 

Jelenleg az alábbi fizetési módok elérhetőek: bankkártyás fizetés

Minden szolgáltatásnál jelezve van, hogy milyen módon lehet fizetni. Van olyan előfizetéses szolgáltatás, ami ismétlődő fizetéssel (recurring payment) érhető el. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás bizonyos havidíj ellenében érhető el. A havidíjat az megrendelés után a Braintree rendszere vonja le automatikusan minden hónapban. Az előfizetést bármikor le lehet mondani.

 

Bankkártyás fizetési lehetőség esetén a fizetés azonnal történik.

 

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Braintree nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

A megrendelések elküldésével tudomásul veszed, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján a tanfolyam/konzultáció megkezdésének időpontjától elveszíted a szerződéstől való elállási jogodat.

 

 

7. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a tanulói fiókon keresztül juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 

8. Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a tanulói fiókon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az info@dontpanicangol.com email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a Tag által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

 

9. Pénzvisszafizetési garancia

A fogyasztónak nem minősülő Tag a vásárlástól számított 30 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és élhet a 30 napos 100%-os pénz visszafizetési garanciával, amennyiben az adott szolgáltatás vásárlási felületén megadott kritériumoknak megfelel. (lásd. a mindenkori hirdetési és vásárlási weboldalon)

 

10. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 30 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést, amennyiben a fogyasztó részéről teljesültek a vásárlási felületen kikötött – a garancia érvényesítéséhez szükséges – kritériumok. Ezen időszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Tag bankkártyájára visszafizeti. 

Egyes szolgáltatások esetében a 30 napos pénz visszafizetési garancia hatáskörébe NEM tartozik bele az egyszeri regisztrációs költség. (lásd. a mindenkori hirdetési és vásárlási weboldalon)

A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 30 napon belül elállhat.

 

11. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

 

12. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 

13. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

14.Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.dontpanicangol.com weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

A honlapokon (www.dontpanicnyelviskola.com, www.dontpanicangol.com és www.blog.dontpanicangol.com) található tartalmak részben vagy egészben másolhatóak és felhasználhatóak 100.000 forint + áfa / nap bérleti díj ellenében. A tartalom felhasználásával a felhasználó elfogadja ezt a feltételt.

 

15. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 

16. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 

17. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 

18. Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@dontpanicangol.com

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

 

Továbbá:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

 

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

 

19. A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:

Siteground.com

Siteground Hosting Ltd.

3rd Floor, 11-12 St. James’s Square

London SW1Y 4LB

 

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek www.dontpanicangol.com/aszf weboldalon.

 1. sz. melléklet:

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: *

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

Adatvédelmi nyilatkozat – Nyelvvizsgaguru Kft.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

 1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Nyelvvizsgaguru Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2030 Érd, Olvasztár utca 3/a.; Cégjegyzékszám: 01-09-198019; Adószám: 25070615-1-43) által a www.dontpanicangol.com internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 

 1. Adatkezelő megnevezése

Név: Nyelvvizsgaguru Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2030 Érd, Olvasztár utca 3/a.

Telefonszám: 0630 284 65 79

Email cím: info@dontpanicangol.com

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-84187

 1. A kezelt személyes adatok köre:

3.1) A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név

Lakcím

Telefonszám

Email cím

 

3.2) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3) A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.dontpanicangol.com honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1) A regisztráció és www.dontpanicangol.com internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói fiók (tanulói fiók) törléséig tart.

5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

 1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1) A www.dontpanicangol.com internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349)

6.2) A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.3) A www.dontpanicangol.com internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

Siteground.com

Siteground Hosting Ltd.

3rd Floor, 11-12 St. James’s Square

London SW1Y 4LB

6.4) Külső szolgáltatók tevékenysége.

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

A fizetés a Brain Tree(Payment Solutions) rendszerén keresztül történik.

Külső szolgáltatók

A Nyelvvizsgaguru Kft. egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnerek minősül önállóan illetve a Don’t Panic Angolhoz tartozó Társaságokkal együttesen többes adatkezelőnek vagy adat feldolgozónak.

Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adószám: 10901232-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Honlap: www.posta.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege.

Az adattovábbítás célja: tankönyv szállítás

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám:13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, telefonszám,  GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet. Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvét díj beszedése

Az adattovábbítás célja: tankönyv szállítás

KBOSS.hu Kft. – Szamlazz.hu

Székhely: 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.

Cégjegyzékszám: 13-09-101824

Adószám: 13421739-2-13

Honlap: https://www.szamlazz.hu/

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása

Aweber Communications

Székhely: 1100 Manor Drive Chalfont, PA 18914, USA

Honlap: www.aweber.com

Az adattovábbítás célja: ügyfél nyilvántartás

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe

Membermouse

Székhely: Austin, TX

honlap: www.membermouse.com

Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,

Braintree

Székhely: 247 Tottenham Court Road, Floor 1. London, UK W1T 7QX

honlap: www.braintreepayments.com

Az adattovábbítás célja: befizetések kezelése

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, címe, e-mail címe

Paypal

Székhely: San Jose, California, USA

honlap: www.paypal.com

Az adattovábbítás célja: befizetések kezelése

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, címe, e-mail címe

Simplybook.me

Székhely: Ármúli 4 108, Reykjavík, Iceland

honlap: www.simplybook.me.

Az adattovábbítás célja: online beszédóra foglalás

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe

Misterenglish

Székhely: FastSpring 801 Garden Street Suite 201. Santa Barbara, CA 93101 US

honlap: www.misterenglish.net

Az adattovábbítás célja: online beszédóra foglalás

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe

Youtube

Székhely: 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA

honlap: www.youtube.com

Az adattovábbítás célja: online beszédórákról felvétel készítése (kizárólag privát videók készülnek melyeket 3. személynek nem adunk ki)

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe

Evernote:

Székhely: 305 Walnut StreetRedwood City, CA 94063USA

honlap: www.evernote.com

Az adattovábbítás célja: a tanulás menetéről feljegyzések készítése

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 2030 Érd, Olvasztár utca 3/a

Email: info@dontpanicangol.com

7.5) A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

 1. Hírlevelek

8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

 1. Záró rendelkezések

9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.dontpanicangol.com weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.