Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az alábbiakban meghatározott szolgáltatók által a www.dontpanicangol.com honlapon keresztül nyújtott „Don’t Panic Angol” szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit szabályozza.

 

A Szolgáltatást nyújtók:

 

1.

Név: Nyelvvizsgaguru Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2030 Érd, Olvasztár utca 3/a

Cégjegyzékszám: 01-09-198019

Statisztikai számjel: 25070615-8559-113-01

Adószám: 25070615-1-43

Email cím: info@dontpanicangol.com

Telefonszám: +36 30 284 6579

Bankszámlaszám (IBAN): HU47 1040 1196 5052 6768 8580 1009

Swift/BIC kód: OKHBHUHB

 

2.

Név: Készinfó Online Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca 33. 4. em. 15.

Cégjegyzékszám: 01-09-892934

Statisztikai számjel: 14189513-5320-113-01

Adószám: 14189513-2-41

Email cím: info@keszinfo.hu

Telefonszám: +36 20 978 6898

Bankszámlaszám: 10700457-47362208-51100005

 

3.

Név: HRM-CENTER Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca 59. 2. em. 11.

Cégjegyzékszám: 01-09-866413

Statisztikai számjel: 13655174-8220-113-01

Adószám: 13655174-2-41

Email cím: hermerl@hrmcenter.hu

Telefonszám: +36 20 978 6898

Bankszámlaszám: 11100104-13655174-01000003

 

(a továbbiakban együttesen: „Szolgáltató”)

 

 1. A Szolgáltatás leírása

 

A Szolgáltató által nyújtott „Don’t Panic Angol” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható angol nyelvtanulási ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatást igénybevevőkkel, illetve a honlapon keresztül elérhető webshop (a továbbiakban: „Webshop”) útján biztosítja bárki számára a nyelvtanulást segítő könyvek és egyéb anyagok megvásárlását a Szolgáltatótól. A továbbiakban jelen ÁSZF vonatkozásában bármely előbbiekben meghatározott szolgáltatást igénybevevő mint „Ügyfél” kerül hivatkozásra.

 

A Szolgáltatás célja, hogy az Ügyfeleket megismertesse az online angol nyelvtanulás legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket az Ügyfelek saját tevékenységük során felhasználva angol nyelvismereti növekedést érhetnek el.

 

 1. A szerződés tárgya

 

Jelen szerződés alapján az Ügyfél megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online nyelvtanulással kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített anyagok. Jelen szerződés vonatkozik továbbá a Szolgáltató kiadványainak nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak Webshopon keresztüli átruházására is.

 

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az online angol nyelvtanulással kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét az Ügyfél részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti.

 

 1. A szerződés létrejötte

 

Az ajánlat a Szolgáltató és az Ügyfél (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az Ügyfél által a www.dontpanicangol.com weboldalon vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, vagy a Webshop igénybevételével és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

 

Az Ügyfél jelentkezési lap kitöltésével, Webshop igénybevétele esetén adatai megadásával és a „Megrendelem” gomb lenyomásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

 

A jelentkezés során az Ügyfél által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. Az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

 

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat és leadott rendeléseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. Ezen Szolgáltató általi visszaigazolás kizárólag arra vonatkozik, hogy a regisztráció és rendelés iránti kérelmet megkapta a Szolgáltató. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt és a leadott rendelést indoklás nélkül elutasítsa. A Szolgáltató külön visszajelzést küld elektronikus levélben az Ügyfél részére az elfogadott regisztrációkról és rendelésekről. Ezen második visszaigazolással jön létre a szerződés a Szerződő Felek között. Amennyiben a regisztráció vagy a rendelés elutasításra kerül vagy a második visszaigazolás nem kerül megküldésre, a szerződés az Ügyfél és a Szolgáltató között nem jön létre.

 

Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 

Továbbá az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) tartalmának megismerése és elfogadása a szerződés létrejöttének feltétele.

 

Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat, továbbá a weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatójában meghatározott módon és célokra felhasználja.

 

Valamennyi Ügyfél köteles a  tudomására jutott vagy számára hozzáférhetővé vált, a Szolgáltató üzletit titkát képező információt megóvni, egyúttal bizalmasan kezelni.

 

 

 1. A megbízási díj és vételár teljesítése

 

Az Ügyfél által a jelentkezési lap kitöltésével vagy Webshop igénybevétele esetén adatai megadásával és a „Megrendelem” gomb lenyomásával tett ajánlat Szolgáltató általi elfogadásával a Szerződő Felek között fizetési kötelezettséggel járó online szerződés jön létre 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.”) 5. és 6. §-nak megfelelően. Továbbá arra tekintettel, hogy a szerződéskötés távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg, a jelen ÁSZF-be foglalt szerződés távollevők között kötött szerződésnek minősül.

 

Jelenleg az alábbi fizetési módok elérhetőek: bankkártyás fizetés

 

Minden szolgáltatásnál és terméknél jelezve van, hogy milyen módon lehet fizetni. Van olyan előfizetéses szolgáltatás és termék, ami ismétlődő fizetéssel (recurring payment) érhető el. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás és a termék bizonyos havidíj ellenében érhető el. A havidíjat az megrendelés után a Braintree rendszere vonja le automatikusan minden hónapban. Az előfizetést bármikor le lehet mondani a honlapon / Webshopban rögzített feltételek szerint.

 

Bankkártyás fizetési lehetőség esetén a fizetés azonnal történik.

 

A regisztráció és a rendelés leadása során az Ügyfélnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. Az Ügyfél kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó elsődleges fizetési rendszert a CIB Bank .( H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.)által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A másodlagos fizetési rendszert  (2022 előtti előfizetések kezelése) Braintree nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti,

ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

 

 

 

Az igénybe vett, harmadik személyek által üzemeltetett fizetési szolgáltatások használata során esetlegesen felmerülő hibákért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 

 1. Számlázás

 

A Szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani a számlázz.hu igénybevételével, amelyet egységesen elektronikus levélben juttat el Ügyfélhez. Az Ügyfél az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 

 1. Felmondás kezdeményezése

 

Az Ügyfél a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását egyrészt a saját fiókján keresztül a Webshopban kezdeményezheti és hajthatja végre, másrészt a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az info@dontpanicangol.com email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – az Ügyfél által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

 

 1. Pénzvisszafizetési garancia

 

Mind a fogyasztónak minősülő Ügyfél, mind a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél a vásárlástól számított 30 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és élhet a 30 napos 100%-os pénz visszafizetési garanciával a tanfolyamok, mint szolgáltatás esetében, amennyiben az adott szolgáltatás vásárlási felületén megadott kritériumoknak megfelel. (lásd. a mindenkori hirdetési és vásárlási weboldalon) Amennyiben az Ügyfél él a jelen pontban megfogalmazott elállási jogával a tanfolyamok, mint szolgáltatások kapcsán él, köteles valamennyi, a Szolgáltató által a tanfolyam keretében rendelkezésre bocsátott anyagot törölni. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, magatartása kimerítheti a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 385. §-t és magatartása magával vonhatja a jelen ÁSZF 12. pontjában meghatározott kötbérfizetési kötelezettséget.

 

 1. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

 

A fogyasztónak minősülő Ügyfél a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést az alábbiakban meghatározott korlátozásokkal, amennyiben a fogyasztó részéről teljesültek a vásárlási felületen kikötött – a garancia érvényesítéséhez szükséges – kritériumok. Ezen időszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét az Ügyfél bankkártyájára visszafizeti.

 

Az Ügyfél az ellenérték fejében megrendelhető szolgáltatás megrendelésének véglegesítésével kifejezetten akként nyilatkozik, hogy az ellenérték megfizetésének hatályával a Szolgáltató kezdje meg az Fvszr. 20.§ (2) bekezdés szerinti határidő letelte előtt a szolgáltatás nyújtását, így az Ügyfelet ebben az esetben nem illeti meg elállási jog. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ellenérték fejében megrendelhető szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítésének megkezdésével az adott szolgáltatás teljesítettnek tekintendő.

 

Egyes szolgáltatások esetében a 14 napos pénz visszafizetési garancia hatáskörébe NEM tartozik bele az egyszeri regisztrációs költség. (lásd. a mindenkori hirdetési és vásárlási weboldalon)

 

A fogyasztónak minősülő Ügyfél az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (e-könyvek, e-hangoskönyvek és egyéb virtuális termékek), mint ellenérték fejében megrendelhető termék megrendelésének véglegesítésével kifejezetten akként nyilatkozik az Ügyfél, hogy tudomásul veszi azt, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogot az érintett termékek vonatkozásában, egyidejűleg pedig kéri, hogy az ellenérték megfizetésének hatályával a Szolgáltató kezdje meg a teljesítést.

 

A fogyasztónak minősülő Ügyfél a jelen pontban meghatározott elállási jogának gyakorlása során a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

 1. Rendkívüli felmondás

 

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 

 1. Kártérítési felelősség kizárása

 

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

 1. Szerzői jogok

 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.dontpanicangol.com weboldal, annak részét képező Webshop és ezek elemei és az azokon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján az Ügyfél felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. Ezen anyagok illetéktelen felhasználása kimeríti a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 385. §-t, továbbá az Ügyfél a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 

A honlapokon (www.dontpanicnyelviskola.com, www.dontpanicangol.com és www.blog.dontpanicangol.com) található tartalmak részben vagy egészben másolhatóak és felhasználhatóak 100.000 forint + áfa / nap bérleti díj ellenében. A tartalom felhasználásával a felhasználó elfogadja ezt a feltételt.

 

 1. 13. A szerződés hatálya

 

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 

 1. 14. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

 

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 

 1. 15. Panaszkezelés

 

A fogyasztónak minősülő Ügyfelek panaszainak kezelésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU számú, 2013 május. 21-i rendelete (a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról) rendelkezései irányadók az alábbiak szerint.

 

Az Ügyfél Szolgáltatással kapcsolatos panaszait egyrészt a honlapon biztosított chat-felület igénybevételével, másrészt a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@dontpanicangol.com A panaszkezelés nyelve magyar anyanyelvű Ügyfél esetén magyar, minden más esetben angol. 

 

A panaszok elbírálására Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor. Ennek keretében a Szolgáltató kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszt, és mindent megtesz azok mihamarabbi érdemi orvoslásának és megválaszolásának érdekében. A jelen pontba foglaltak érdekében a panaszostól az ügyre vonatkozóan további dokumentáció (pl. levelezés) kérhető. Szolgáltató a panaszt és az arra adott válasz másolati példányát az irányadó jogszabály értelmében három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

Az Ügyfél által tett panaszt Szolgáltató annak beérkezését követő legkésőbb harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A fogyasztónak minősülő Ügyfél panaszának elutasítása esetén Szolgáltató írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban Szolgáltató tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így Szolgáltató az Ügyfelet írásban tájékoztatja arról, hogy kihez fordulhat, milyen eljárást jogosult kezdeményezni.

 

Amennyiben az Ügyfél Szolgáltató válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

 

 1. Békéltető testület

Fogyasztónak minősülő Ügyfél békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület eljárásának részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény tartalmazza.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett szakmailag független testület, amely a következők szerint illetékes a fogyasztó és a Szolgáltató fogyasztóvédelmi jogvitájában eljárni.

 1. Főszabály szerint a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület illetékes eljárni a fogyasztó és a Szolgáltató fogyasztóvédelmi jogvitájában. Ide kattintva elérhető a magyarországi békéltető testületek felsorolása, annak valamennyi, az irányadó jogszabályok szerint feltüntetni szükséges elérhetőségével (székhely, telefonos elérhetőség, internetes elérhetőség és levelezési cím) együtt.
 2. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén két szabályt kell összeolvasni. Egyrészt az irányadó jogszabályok értelmében valamennyi i. pontban rögzített linken elérhető békéltető testület illetékes, másrészt viszont fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. Jelen esetben ez a (1) Budapesti és a (2) Pest Megyei Békéltető Testület eljárását teszi lehetségessé.

 

Lehetőség van a 524/2013/EU rendelet alapján arra, hogy az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és a Szolgáltató (mint az Európai Unióban letelepedett kereskedő) közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták kapcsán az előbbiekben részletezett eljárást egy európai online vitarendezési platformon (a továbbiakban „Platform”) keresztül indítsa meg a fogyasztó, egy elektronikus űrlap kitöltésével.  Ide kattintva elérhető az űrlap. Ebben az esetben a panaszt a Platform továbbítja az illetékes békéltető testülethez, amelynek jogában áll elutasítani a jogvitával való foglalkozást.

 

 1. Európai Fogyasztói Központ

Az Európai Unió 27 tagállamában, valamint Izlandon és Norvégiában működnek a nemzeti európai fogyasztói központok (European Consumer Centre, rövidítve: ECC, magyarul EFK), amelyek együtt alkotják az ECC-Net-et, azaz az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát. Magyarországon az EFK az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezetében működik. Az EFK elsődleges és legfontosabb feladata a határon átnyúló egyedi fogyasztói panaszok rendezésében való ingyenes érdemi, hatósági eljáráson kívül történő közreműködés és segítségnyújtás. A segítségnyújtás során az EFK az ügyben érintett, a vállalkozás székhelye szerinti országban működő külföldi társszervezete útján a felek közötti panasz békés rendezésének előmozdítását, azaz egyezség elérését kísérli meg, és ily módon lehetővé teszi egy hosszan tartó és költséges határon átnyúló bírósági pereskedés esetleges elkerülését. Ide kattintva elérhetők az Európai Fogyasztói Központok elérhetőségei országokra lebontva, így valamennyi fogyasztó a saját lakóhelye szerinti állam EFK-ját választhatja ki.

 

 1. Fogyasztóvédelmi Hatóság

Fogyasztónak minősülő Ügyfél általános fogyasztóvédelmi probléma esetén a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat. Jelenleg Magyarországon a Fogyasztóvédelmi Hatóság feladatait a kormányhivatal látja el, az egyes fogyasztóvédelmi főosztályok elérhetőségei ide kattintva megtalálhatóak.  Továbbá az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság eljárását kezdeményezheti.

 

Az esetlegesen felmerülő jogviták elbírálására az illetékes magyar bíróság jogosult.

 

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

 

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

 

Továbbá:

 

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

 

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

 

 1. 16. A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMTRAC Kft.
Székhely: 1094 Budapest, Márton utca 23-25.
Adószám: 13869449-2-43

Web: https://www.namtrac.hu
E-mail: info@namtrac.hu

 

 

Siteground.com

Siteground Hosting Ltd.

3rd Floor, 11-12 St. James’s Square

London SW1Y 4LB

 

 

 

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

 

 1. 17. Hatálybalépés

 

A jelen ÁSZF a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Továbbá jelen ÁSZF folyamatosan hozzáférhető és szabadon letölthető www.dontpanicangol.com/aszf weboldalon.

 

A mindenkori ÁSZF módosítás a kihirdetésétől alkalmazandó. A visszakereshetőség érdekében a Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályos verzióját archiválja, azokat az Ügyfelek részére elérhetővé teszi.

 


 1. sz. melléklet:

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: *

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: