ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Hatályos 2022. február 16.. napjától

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”), illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet/General Data Protection Regulation, továbbiakban: „GDPR”) foglaltaknak megfelelően Don’t Panic Angol Nyelviskola (a továbbiakban: „Nyelviskola”) www.dontpanicnyelviskola.com és www.dontpanicangol.com címen elérhető weboldalának (továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetése, valamint a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások, különösen a Weboldalról elérhető webshopon (a továbbiakban: „Webshop”) keresztül könyvek és egyéb anyagok értékesítése során való személyes adatok kezelésének körülményeit.

 

A Tájékoztató célja, hogy a GDPR 13. cikkében meghatározott információkról a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztassa a személyes adatkezelés érintettjeit. A Tájékoztató folyamatosan elérhető a www.dontpanicangol.com honlapon.

 

A Weboldal látogatásával, továbbá a felhasználói fiók létrehozása során, illetve a bejelentkezést követően a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételével, a Webshopba való regisztrációval és az azt követő rendelés leadással a felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt és a Webshopot, illetve ne hozzon létre felhasználói fiókot.

 

1. Adatkezelők neve: 1. Nyelvvizsgaguru Szolgáltató Kft.

2. Készinfó Online Kft.

3. HRM-CENTER Kft.

2. Adatvédelmi tisztviselő: Adatvédelmi tisztviselő kijelölésére az Adatkezelők nem kötelesek.
3. Adatkezelők elérhetőségei: Nyelviskola alapítója és közvetlen munkatársai (Franchise Központ)

 

Név: Nyelvvizsgaguru Kft.

Székhely: 2030 Érd, Olvasztár utca 3./A

Telefonszám: +36 30 284 6579

E-mail cím: info@dontpanicangol.com

Honlap: www.dontpanicangol.com

 

Mester Jogbérletbe Vevők

 

Név: Készinfó Online Kft.

Székhelye: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca 33. 4. em. 15.

Telefonszám: +36 20 978 6898

E-mail cím: hermerl@hrmcenter.hu

 

és

 

Név: HRM-CENTER Kft.

Székhelye: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca 59. 2. em. 11.

Telefonszám: +36 20 978 6898

E-mail cím: hermerl@hrmcenter.hu

 

Az jelen pontban rögzített Adatkezelők közös adatkezelőnek minősülnek tekintettel arra, hogy a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokat és módokat együttesen határozzák meg a Nyelviskola, mint franchise rendszer összehangolt, megfelelő és magas színvonalú működése érdekében. Az Adatkezelők a közöttük, mint közös adatkezelők között létrejött külön megállapodásban rögzítik a jelen Tájékoztatóból következő jogok gyakorlásával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos felelősségük megoszlását. Ezen megállapodás lényegét ebben a pontban foglalják össze, melyről való tájékoztatást az Adatkezelők az érintett Felhasználók javára biztosították.

 

A Felhasználók az Adatkezelők bármelyikével szemben gyakorolhatják az adatkezeléssel kapcsolatosan fennálló, a Tájékoztató 11. pontjában ismertetett jogait. Az Adatkezelők rögzítik, hogy a jelen Tájékoztatóban ismertetett jogaiknak gyakorlására, valamint kötelezettségeiknek teljesítésére egyetemlegesen jogosultak, illetve kötelesek.

 

 

4. Fogalommeghatározások: Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A Weboldal használata során különösen ilyen a természetes személyazonosító adatok mellett a fénykép, nem, életkor.

 

Adatkezelő: Az 1. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

 

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

GDPR: General Data Protection Regulation kezdőbetűkből képzett mozaikszó. Magyarul Általános Adatvédelmi Rendelet, az Európai Parlament és Tanács 2016/679-es számú rendelete, mely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól.

 

Érintett: Természetes személy, akinek a személyes adata valamely adatkezelésnek a tárgya.

5. Adatkezelés jogalapja: a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”)

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”)

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”)

 

6. A kezelt adatok köre és célja: Kezelt adatok köre Jogalap Adatkezelés célja
1) Felhasználói fiók létrehozása

és az azt követő Weboldal használat, illetve a Webshopba való regisztráció és az azt követő rendelés leadás

Regisztráció esetén kötelezően megadandó személyes azonosító adatok, így különösen a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím Szerződés teljesítése A Weboldalon elérhető szolgáltatások / a Webshop igénybevételének lehetővé tétele (például fizetős szolgáltatások megrendeléséhez történő hozzáférési jogot alapító jogviszony létrehozása előtti informálódás, a jogviszony létrehozása, a létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése és a felhasználóval történő kapcsolattartás)
Információ a Weboldal / a Webshop használata és annak során tanúsított online keresési viselkedéséről, így különösen a keresett tanfolyamokról, könyvekről, egyéb nyelvtanulást segítő termékekről, illetve a felhasználó bejelentkező számítógépének automatikusan generált adatai Hozzájárulás
2) Webshop / szolgáltatások

igénybevétele a

Weboldalon

Fizetési tranzakció lebonyolítását, és erre vonatkozóan jogszabály szerint számla kibocsátását igénylő fizetős szolgáltatások igénybevétele esetén különösen számlázási név és számlázási cím, e-mail cím, telefonszám Jogi kötelezettség teljesítése A szolgáltatások igénybevételéről történő szabályszerű elszámolás lehetővé tétele, a szolgáltatásokat igénybe vevő felek személyazonosságának és tevékenységének a szükséges mértékben való nyomon követése
Egyéb, számla kibocsátását igénylő szolgáltatás igénybevétele esetén számlázás előző pontban rögzített adatai
A Weboldal / a Webshop működtetéséhez használt szükséges sütik által gyűjtött adatok Jogos érdek
Információ az igénybe vett szolgáltatásokról, tranzakciók adatairól (pl. felhasználó online aktivitása)
Információ a szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje) Hozzájárulás
3) Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok (így a név, e-mail cím és telefonszám) Hozzájárulás A felhasználói élmény növelése, a felhasználók által preferált információk átadásának megkönnyítése, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználók naprakészek és jólinformáltak legyenek, illetve a felhasználók online tevékenységének megfelelő, személyre szabott ajánlatokról tájékoztatás
Adatkezelők által küldött üzenetek, digitális kommunikációk megnyitása, kattintása, annak nyomonkövethetősége érdekében
4)

Promóciókon, nyereményjátékokon történő részvétel

A promóció, nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő felhasználóra vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos személyes adatok (rendszerint név, szállítási cím, e-mail cím) Hozzájárulás A Nyelviskola és szolgáltatásainak promótálása, ezzel a szolgáltatások szélesebb felhasználói körrel való megismertetése
A személyes részvétel esetén Önről fényképfelvétel készülhet, önkéntes hozzájárulásának megadása esetén
  5)

Kapcsolatfelvétel

Személyes adatok, amelyeket a felhasználó megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen Adatkezelők által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebookon, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok. Az edM megkeresésekhez szükséges személyes adatok NEM tartoznak ezen körbe. Jogos érdek A felhasználóval való kapcsolatfelvétel meggyorsítása, megkönnyítése annak érdekében, hogy a szolgáltatásnyújtás biztosítva legyen az Adatkezelők oldaláról
6)

Közvélemény- és piackutatásban történő részvétel

A felmérés során a Felhasználó által önkéntesen megadott saját magára, vagy családi körülményeire, életvitelére vonatkozóan, Adatkezelők által a kutatás céljából elkért személyes adat Hozzájárulás A szolgáltatások működésének megfelelősége mérése, Adatkezelők szolgáltatásai hatékonyságának növelése, fejlesztésük érdekében teendő lépések meghatározása, A felhasználó kutatás végzése
A felhasználó visszajelzései és észrevételei
7)

Egyéb forrásokból kapott személyes adatok

Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos elszámolások a fizetés megtörténtének megállapításához és a számviteli elszámolásához szükséges mértékben Jogos érdek Szabályszerű szolgáltatásnyújtás, a felhasználói élmény növelése
Marketing kommunikáció- és reklámozási tevékenység javítása, mérése érdekében harmadik személy  partnerek által felvett adatok
Foglalkoztató által megadott kapcsolattartói adatok
8)

Panaszok, illetve ügyfélszolgálat adatkezelése

A panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok. A panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja. A panasz, megkeresés részletes leírása. A felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke. A Felhasználó számára megküldött válaszlevél. Jogi kötelezettség teljesítése Az adatok, a megkeresés, illetve a panasz megvizsgálása, megválaszolása, elintézése, panaszkezelési kötelezettségek teljesítése
9) Felhasználói

azonosítók

Külső szolgáltató (Facebook, illetve Google) által történő belépéshez szükséges felhasználói azonosító adatok Hozzájárulás A felhasználói regisztráció megkönnyítése külső szolgáltató autentikációs rendszerének beépítésével
7. Harmadik személyek által üzemeltetett weboldal: A Weboldal bizonyos esetekben harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmazhat, amelyekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Ilyen esetekben kérjük, hogy figyelmesen olvassa el mind a vonatkozó általános szerződési feltételeket, mind a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatást, mielőtt ezen szolgáltatásokat igénybe venné, vagy személyes adatait a harmadik személy részére megadná. Tekintettel arra, hogy mindezen feltételek, működés és tartalom nem áll az Adatkezelők befolyása alatt, azokért az Adatkezelők nem vállalnak felelősséget.
8. Cookie-k (sütik) és egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők: A cookie-k számítógépen, mobiltelefonon vagy egyéb digitális eszközön adatokat tároló kisméretű fájlok, amelyek lehetővé teszik az őket az eszközön elhelyező személy számára az érintett felismerését a különféle online felületeken.

 

A cookie-k számos hasznos célt szolgálhatnak, így többek között lehetővé teszik annak megállapítását, hogy az online felületeket látogató érintettek tevékenysége alapján a felületek mely részei a legnépszerűbbek, ugyanis a segítségükkel látható, hogy azok mely oldalakhoz és funkciókhoz férnek hozzá, és mennyi időt töltenek az egyes felületeken.

 

Fontos, hogy az érintettnek lehetősége van törölni saját eszközéről a cookie-kat, valamint általában beállíthatja a böngészőt az összes cookie elfogadására vagy elutasítására. Általában a böngészők „súgó”-ja eligazítást ad, hogy hogyan lehet a böngészőben a cookiekra vonatkozó szabályokat beállítani.

 

Bizonyos online funkciók működéséhez viszont szükségesek a cookie-k, ezért ezek letiltása befolyásolhatja az online felületek, vagy azok egyes részeinek használatát és a felhasználói élményt. Az online felületeken megjelenő cookie-k tárolásához történő hozzájárulással, illetve az Adatkezelők online felületeihez való hozzáféréssel, azok használatával az érintett hozzájárul az egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők és egyéb adatok tárolásához és gyűjtéséhez az eszközein. Az Adatkezelők az online felületei működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében rögzítik a látogatói adatokat.

 

A fentiek alapján a Weboldalon használt sütik csoportosítása a következő:

Szükséges cookie-k: A Szükséges sütik segítségével a Weboldal használata válik lehetővé, a megfelelő működéshez elengedhetetlenek, egyes alapvető funkciók használatához szükségesek.

Analitikai cookie-k: Ezen sütik a Weboldal működésének optimalizálását segítik elő, a teljesítmény, illetve a felhasználói élmény növelését célozzák. A sütik alaposabb, mélyebb szintű elemzés végzésével járulnak hozzá a hirdetések, valamint személyre szabott tartalmak felhasználók számára történő megjelenítésében.

 

9. Adattovábbítás: Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők adattovábbítási tevékenységet végezhetnek különösen adatfeldolgozók, illetve hatóságok részére.

 

Hatósághoz történő adattovábbítás keretében az Adatfeldolgozók jogosultak és kötelesek minden szabályszerűen tárolt adatot továbbítani az illetékes hatóságok részére. Ilyen adattovábbítás alapját jogszabály, illetve jogerős hatósági határozat képezheti, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők az adatkezelés során adatfeldolgozót vehetnek igénybe. Ebben az esetben az érintettekhez köthető személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósítására az adatfeldolgozó részére továbbítják, és szavatolják, hogy ilyen esetben a személyes adatokat az adatfeldolgozó kizárólag a 6. pontban leírt célból dolgozza fel. Az adatfeldolgozó személyéről tájékoztatást adnak. A Weboldalon kezelt egyes adatok adatfeldolgozási célból – akár harmadik országokba is – továbbításra kerülnek. Az alább megnevezett adatfeldolgozók kizárólag olyan cégek, melyek általános szerződési feltételei garantálják az Európai Unión belül, a GDPR-ban meghatározott adatvédelmi követelmények meglétét, függetlenül attól, hogy az adott cég székhelye az Unión belül található-e.

 

  • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
  • Siteground Hosting Ltd. (3rd Floor, 11-12 St. James’s Square; London SW1Y 4LB)
  • Stripe (510 Townsend St, San Francisco, California 94103, US)

 

Adatfeldolgozó neve, székhelye Továbbított adatok köre Adattovábbítás célja
Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

felhasználó neve és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege tankönyv szállítás
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, telefonszám, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet. termék szállítása, utánvét díj beszedése
KBOSS.hu Kft. – Szamlazz.hu

Székhely: 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.

felhasználó neve, irányítószáma és címe számla kiállítása
Aweber Communications

Székhely: 1100 Manor Drive Chalfont, PA 18914, USA

felhasználó vezeték- és keresztneve, telefonszáma és e-mail címe ügyfél nyilvántartás
Membermouse

Székhely: Austin, TX

felhasználó vezeték- és keresztneve, szállítási és számlázási címe, telefonszáma és e-mail címe hírlevelek, promóciók, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás
Braintree

Székhely: 247 Tottenham Court Road, Floor 1. London, UK W1T 7QX

felhasználó vezeték- és keresztneve, szállítási és számlázási címe, bankkártya száma, biztonsági kódja, lejárati dátuma, telefonszáma és e-mail címe befizetések kezelése
Paypal

Székhely: San Jose, California, USA

felhasználó neve, címe, e-mail címe befizetések kezelése
Simplybook.me

Székhely: Ármúli 4 108, Reykjavík, Iceland

felhasználó neve és e-mail címe online beszédóra foglalás
Misterenglish

Székhely: FastSpring 801 Garden Street Suite 201. Santa Barbara, CA 93101 US

felhasználó neve és e-mail címe online beszédóra foglalás
Youtube

Székhely: 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA

felhasználó neve és e-mail címe online beszédórákról felvétel készítése (kizárólag privát videók készülnek melyeket 3. személynek nem adunk ki)
Evernote

Székhely: 305 Walnut StreetRedwood City, CA 94063USA

felhasználó neve és e-mail címe a tanulás menetéről feljegyzések készítése
MotiBro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4482 Kótaj, Kert utca 1.

felhasználó neve és e-mail címe, nyelvi szintje, továbbá születési ideje és telefonszáma felhasználó általi beszédóra foglalás
Woocommerce

Székhely: San Francisco, CA, San Francisco, CA, California 94305, US

felhasználó vezeték- és keresztneve, szállítási és számlázási címe, telefonszáma és e-mail címe webshopon keresztüli tananyagértékesítés lebonyolítása
Kajabi HQ

Székhely: 17100 Laguna Canyon Rd, #100, Irvine, California 92603, US

felhasználó vezeték- és keresztneve, címe, kora, telefonszáma és e-mail címe felhasználóval való elektronikus kapcsolattartás
  Mailerlite

Székhely: San Francisco, California 94105, US

felhasználó vezeték- és keresztneve, címe, kora, telefonszáma és e-mail címe felhasználóval való elektronikus kapcsolattartás
Stripe

Székhely: 510 Townsend St, San Francisco, California 94103, US

felhasználó neve, címe, e-mail címe befizetések kezelése
Mini CRM Zrt.

1075 Budapest , Madách Imre út 13-14.

 

Vezetéknév, Keresztnév, e-mail cím, telefonszám, nyelvi szint, nyelvtanulás tervezett, hossza, érdeklődési kör a tanfolyamok kapcsán. Ügyfélnyilvántartó és kezelő rendszer üzemeltetése, szerverszolgáltatás.
A Nyelviskola felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a különböző közösségi média felületek igénybevétele esetén a továbbított személyes adatokat az adott felület (Facebook, Instagram, Tiktok stb.) a rá vonatkozó jogszabályoknak, adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli.
10. Adattárolás határideje: Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

 

A szerződéses jogviszonyból fakadó jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a jogviszony megszűnéséig, az abból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig, illetve őrzési időről rendelkező jogszabályok által előírt ideig kezeljük személyes adatait.

 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonja a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok további kezelése megszűnik.

 

A korábbi hozzájárulását, valamin a visszavonást tartalmazó nyilatkozatát az Adatkezelők jogos érdekből a jogszabályok által meghatározott elévülési idő leteltéig a továbbiakban is kezelik. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítése, valamint jogos érdek alapján folyik a személyes adatokat addig kezeljük, amíg az alapjául szolgáló kötelemből (szerződés) fakadó jogok és kötelezettségek jogszabályi elévülési ideje le nem telik.

 

Jogi kötelezettség teljesítése esetén adattárolás a mindenkori jogszabályokban meghatározott őrzési időtartamáig folyik.

 

A marketingtevékenység keretében gyűjtött adatokat az Adatkezelők a jogviszony megszűnésétől számított jogszabályban rögzített határidőig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig) kezelik.

11. Érintetti jogok: Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés körülményeiről. Az Adatkezelők felhívják az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@dontpanicangol.com e-mail címre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelők a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 30 napon belül megvizsgálják és elektronikus úton megválaszolják, valamint megteszik a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Tájékoztatóban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.
A személyes adatkezeléssel érintettnek jogában áll kérelmeznie az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adataihoz való hozzáférést. Jogában áll a kezelt adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását kérnie, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben az érintett személyes adatának helyesbítését, vagy törlését kéri a kérelmet tartalmazó nyilatkozatát az Adatkezelők jogos érdekből a jogszabályok által meghatározott elévülési idő leteltéig a továbbiakban is kezelik.
Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, mely alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az adathordozhatósághoz való jog az érintettet kizárólag abban az esetben illeti meg, ha az adatkezelés automatizált módon történik, továbbá amennyiben a személyes adatok konkrét célból történő kezeléséhez az érintett hozzájárulását adta, vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
12. Hatósághoz / Bírósághoz fordulás joga: Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”) lehet élni.

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap: www.naih.hu

 

Az Adatkezelők által végzett határokon átnyúló adatkezelés tekintetében szintén az Adatkezelők tevékenységi központja vagy egyetlen tevékenységi helye szerinti felügyeleti hatóság, azaz a NAIH jogosult fő felügyeleti hatóságként eljárni.

 

Az érintetteket megilleti a bírósághoz fordulás joga is. A GDPR vonatkozó rendelkezései értelmében az Adatkezelők tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága – ami jelen esetben magyar bíróság – előtt kell megindítani az Adatkezelőkkel szembeni eljárást. A Felhasználó panaszával kapcsolatban eljárni a magyar bíróságok közül a törvényszék jogosult. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: www.birosag.hu/torvenyszekek

 

13. Kapcsolat az Adatvédelmi Tájékoztató és az érintettek között, adatszolgáltatási kötelezettség: A személyes adatok szolgáltatása az érintettek számára nem kötelező, azonban a szerződéses partner és az Adatkezelők közötti szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez elengedhetetlen, a szerződés megkötésének előfeltétele, ezért az adatszolgáltatás megtagadása estén szerződéses kapcsolat nem jön létre a szerződéses partner és az Adatkezelők között, illetve a már létrejött a szerződést az Adatkezelők nem tudják teljesíteni.

 

Az érintett az Adatkezelőkkel történő szerződéskötéssel, vagy egyebekben az adatkezelés megkezdésekor az adatkezelési tájékoztató megismerésével automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

14. Adatbiztonság biztosításának módja és eljárás adatvédelmi incidens esetén A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük. A személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelő biztonságos felhő tárhelyen tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. A dokumentumkezelő rendszerben tárolt adatokhoz, dokumentumokhoz hozzáférés csak jelszóval és megfelelő jogosultsággal lehetséges. Lokál gépeink használata jelszóhoz kötött. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében. Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett. Az Adatkezelők valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított. A programok, alkalmazások és eszközök tervezése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük. Az információs rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk. Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra. Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását. Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályokban határoztunk meg. A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

 

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintetteket is tájékoztatjuk róla.

15. Adatvédelmi tájékoztató felülvizsgálata, módosítása Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelők bármikor dönthetnek arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészítik ki, ezért az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsák. Adatkezelők a jelen Tájékoztató módosításáról a Felhasználót a Weboldalon felugró ablak formájában értesítik. Az Adatkezelők az adatkezelési tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztatót a honlapon, külön menüpontban történő megjelenítésével teszik közzé. A jelen adatkezelési tájékoztató a Weboldalon folyamatosan elérhető.